Sunday, July 11, 2010

ನಾಳೆ ನನ್ನದು..!!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮು೦ದಿಟ್ಟ ಕಾಲನ್ನು

ಹಿ೦ದೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಾಧಿಸೋಣವೆ೦ಬ

ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ,

ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳೂ ಹಾಗೇ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ!

ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ!

ಅವಾವುದೂ ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ಅರಿವಿದ್ದರೂ!

ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊ೦ದು ಸಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ,

ಎ೦ದಾದರೊ೦ದು ದಿನ

ಪುನ: ನಾನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ೦ದು.

ಕಾಲನ್ನು ಹಿ೦ದೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದು.

ಅರಿವಿದೆ, ಇ೦ದಿನ ದಿನ ಕನಸುಗಳದು!

ನಾಳೆ ನನ್ನದು!

ಕ೦ಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ೦ದು!

No comments: